fbpx

⦁ ADMINISTRATOR DANYCH

Informacje wstępne
Administratorem danych jest Bviral, projekt R&R Media Compass Rose B.V. Adres e-mail administratora danych: datamanager@bviral.it

Kim jest Bviral?
Bviral to baza danych, która za pośrednictwem innych stron internetowych będących jej własnością zajmuje się gromadzeniem danych użytkowników i zarządzaniem nimi na potrzeby oferowanych usług. Bviral jest własnością R&R Media Compass Rose B.V. zarejestrowanej w Fellenoord 39-2.01, 5612AA Eindhoven (VAT NL856133358B01) reprezentowanej przez P.Rinaldesi.

⦁ RODZAJE GROMADZONYCH DANYCH
Wśród danych osobowych gromadzonych przez tę aplikację, niezależnie lub za pośrednictwem stron trzecich, znajdują się imię, nazwisko, nazwa firmy, tytuł, kod podatkowy, adres, adres e-mail, miasto, numer telefonu, kod pocztowy, adres IP, data optin, kraj optin, pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Szczegółowe informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych znajdują się w odpowiednich sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w określonych tekstach informacyjnych wyświetlanych przed zebraniem danych. Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych o użytkowaniu, zbierane automatycznie podczas korzystania z tej Aplikacji. O ile nie określono inaczej, wszystkie Dane wymagane przez tę Aplikację są obowiązkowe. Jeśli Użytkownik odmówi komunikacji z nimi, świadczenie Usługi przez tę Aplikację może być niemożliwe. W przypadkach, w których niniejsza Aplikacja wskazuje niektóre Dane jako opcjonalne, Użytkownicy mogą powstrzymać się od przekazywania takich Danych, bez żadnych konsekwencji dla dostępności Usługi lub jej działania. Użytkownicy, którzy mają wątpliwości co do tego, które dane są obowiązkowe, są zachęcani do skontaktowania się z administratorem danych. Każde użycie plików cookie – lub innych narzędzi śledzących – przez tę Aplikację lub przez właścicieli usług stron trzecich używanych przez tę Aplikację, o ile nie określono inaczej, ma na celu świadczenie Usługi żądanej przez Użytkownika, oprócz dodatkowych celów opisanych w tym dokumencie oraz w Polityce plików cookie, jeśli jest dostępna.
Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za Dane Osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej Aplikacji i gwarantuje, że ma prawo do ich przekazywania lub rozpowszechniania, zwalniając Administratora Danych z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich.

⦁ METODY I MIEJSCE PRZETWARZANIA ZEBRANYCH DANYCH
3.1 Metody przetwarzania
Administrator Danych stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu Danych Osobowych. Przetwarzanie odbywa się przy użyciu narzędzi informatycznych i/lub telematycznych, metod organizacyjnych i logiki ściśle związanych ze wskazanymi celami. Oprócz Administratora Danych, w niektórych przypadkach inne podmioty zaangażowane w organizację tej Aplikacji (administratorzy administracyjni, handlowi, marketingowi, prawni, administratorzy systemu) lub podmioty zewnętrzne (takie jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, kurierzy pocztowi, mogą mieć dostęp do Danych, dostawca hostingu, firmy IT, agencje komunikacyjne) również wyznaczone, w razie potrzeby, Przetwarzający dane przez Właściciela. Aktualną listę administratorów można zawsze uzyskać od administratora danych.
Należy zauważyć, że dane osobowe Użytkowników, choć zarządzane bezpośrednio przez Bviral, są gromadzone przez platformę SendPulse należącą do osób trzecich.

3.2 Podstawa prawna przetwarzania
Administrator Danych przetwarza Dane Osobowe dotyczące Użytkownika, jeśli zachodzi jeden z poniższych warunków:
Użytkownik wyraził zgodę na jeden lub więcej określonych celów; Uwaga: w niektórych systemach Administrator Danych może być upoważniony do przetwarzania Danych Osobowych bez zgody Użytkownika lub innej podstawy prawnej określonej poniżej, o ile Użytkownik nie sprzeciwi się („opt-out”) takiemu przetwarzaniu. Nie ma to jednak zastosowania, jeśli przetwarzanie Danych Osobowych jest regulowane przez europejskie przepisy dotyczące ochrony Danych Osobowych;
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub do wykonania środków przedumownych;
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator Danych;
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub do wykonywania uprawnień publicznych powierzonych Administratorowi Danych;
przetwarzanie jest niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów właściciela lub stron trzecich.
Zawsze jednak można zażądać od Administratora Danych wyjaśnienia konkretnej podstawy prawnej każdego przetwarzania, a w szczególności określenia, czy przetwarzanie jest oparte na prawie, przewidziane w umowie lub niezbędne do zawarcia umowy.

3.3 Miejsce
Dane są przetwarzane w biurach operacyjnych Administratora Danych oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z właścicielem. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane do kraju innego niż ten, w którym znajduje się Użytkownik. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsca przetwarzania, Użytkownik może zapoznać się z sekcją dotyczącą szczegółów przetwarzania Danych Osobowych.
Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji dotyczących podstawy prawnej przekazywania Danych poza Unię Europejską lub do organizacji międzynarodowej na mocy międzynarodowego prawa publicznego lub składającej się z dwóch lub więcej krajów, takich jak ONZ, a także dotyczących środków bezpieczeństwa przyjętych przez Administratora Danych w celu ochrony Danych. Jeśli dojdzie do jednego z opisanych powyżej transferów, Użytkownik może zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu lub zażądać informacji od Administratora Danych, kontaktując się z nim pod danymi podanymi na początku.

3.4 Okres przechowywania
Dane są przetwarzane i przechowywane przez okres wymagany do celów, dla których zostały zgromadzone.
Dlatego:
Dane osobowe gromadzone w celach związanych z realizacją umowy pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji tej umowy.
Dane osobowe gromadzone do celów związanych z uzasadnionym interesem Właściciela będą przechowywane do czasu zaspokojenia tego interesu. Użytkownik może uzyskać dalsze informacje dotyczące uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora Danych w odpowiednich sekcjach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Administratorem Danych.
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Administrator Danych może przechowywać Dane Osobowe dłużej do momentu odwołania takiej zgody. Ponadto Administrator Danych może być zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres zgodnie z obowiązkiem prawnym lub nakazem organu. Po upływie okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym po upływie tego okresu nie można już korzystać z prawa dostępu, anulowania, sprostowania i prawa do przenoszenia danych.

⦁ CEL PRZETWARZANIA ZEBRANYCH DANYCH
Dane użytkownika są gromadzone w celu umożliwienia Właścicielowi świadczenia usług, a także w następujących celach: kontaktowanie się z użytkownikiem, zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości, komunikacja rozliczeniowa, śledzenie platformy, rejestracja i uwierzytelnianie, statystyki i wyświetlanie treści z platform zewnętrznych.
Aby uzyskać dalsze szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania oraz Danych Osobowych istotnych dla każdego celu, Użytkownik może zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.
Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są gromadzone w następujących celach i przy użyciu następujących usług:

4.1 Kontakt z użytkownikiem
Formularz kontaktowy
Wypełniając formularz kontaktowy swoimi danymi, użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu udzielenia odpowiedzi na prośby o informacje, wyceny lub w inny sposób wskazany w nagłówku formularza.
Gromadzone dane osobowe: nazwisko, adres e-mail, imię.

4.2 Zarządzanie kontaktami, wysyłanie wiadomości i powiadomień push
Ten rodzaj usługi umożliwia zarządzanie bazą danych kontaktów e-mail, kontaktów telefonicznych lub kontaktów dowolnego innego typu, wykorzystywanych do komunikacji z Użytkownikiem.
Usługi te mogą również umożliwiać gromadzenie danych dotyczących daty i godziny wyświetlania wiadomości przez Użytkownika, a także interakcji Użytkownika z nimi, takich jak informacje o kliknięciach linków umieszczonych w wiadomościach. W szczególności ten rodzaj usługi kontaktowania się z użytkownikami wykorzystuje różne kanały, które zostaną szczegółowo opisane poniżej.

4.2.1. Mailing
Za pośrednictwem usługi mailingowej Aplikacja kontaktuje się z Użytkownikiem za pomocą platformy SendGrid.com, tj. usługi zarządzania adresami i wysyłania wiadomości e-mail.
Gromadzone dane osobowe dotyczą wyłącznie adresu e-mail Użytkownika.

4.2.2. Powiadomienia push
Powiadomienia push to rodzaj wiadomości błyskawicznych, za pomocą których wiadomość dociera do odbiorcy bez konieczności wykonywania operacji pobierania (tryb pull). Tryb ten jest zwykle używany przez aplikacje takie jak WhatsApp lub usługi systemów operacyjnych, takich jak Android, lub jako liczne aplikacje pochodzące ze stron internetowych. Aby powiadomienia push mogły dotrzeć do odbiorcy, konieczne jest, aby aplikacja była aktywna, tj. działała w tle i była online. Następnie użytkownik musi autoryzować aplikację do wysyłania powiadomień. Oczywiście, jeśli konto zostanie odłączone od sieci lub aplikacja zostanie zakończona, powiadomienia push nie mogą nadejść; w takich przypadkach użytkownik otrzymuje wiadomości push, gdy tylko ponownie połączy konto (logowanie) lub ponownie uruchomi aplikację.
Aplikacja korzysta z platformy onesignal.com do wysyłania powiadomień push do użytkowników, którzy wyraźnie zaakceptowali tę usługę.
Gromadzone dane osobowe: identyfikator przeglądarki

4.2.3 Smsy i wiadomości
Aplikacja wykorzystuje kanały komunikacyjne do kontaktowania się z Użytkownikiem, który wyraźnie zaakceptował tę usługę. W szczególności platformami wykorzystywanymi do usługi przesyłania wiadomości są: messenger.com i viber.com.
Gromadzone dane osobowe: identyfikator przeglądarki, imię, nazwisko.

4.3 Platforma śledzenia
Ten rodzaj usługi ma funkcję hostowania Danych i plików, które umożliwiają działanie tej Aplikacji, umożliwiają jej dystrybucję i zapewniają gotową do użycia infrastrukturę w celu zapewnienia określonej funkcjonalności tej Aplikacji. Niektóre z tych usług działają za pośrednictwem serwerów zlokalizowanych geograficznie w różnych miejscach, co utrudnia określenie dokładnego miejsca przechowywania Danych Osobowych.
TUNE: to platforma śledząca, która wykorzystuje tę aplikację, aby umożliwić klientom i podmiotom stowarzyszonym śledzenie wygenerowanych prowizji.
Gromadzone dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, tytuł, kod podatkowy, adres, adres e-mail, miasto, kod pocztowy, adres IP, data optin, kraj optin.

4.4 Rejestracja i uwierzytelnianie
Rejestrując się lub uwierzytelniając, Użytkownik zezwala Aplikacji na jego identyfikację i daje mu dostęp do dedykowanych usług. W zależności od tego, co wskazano poniżej, usługi rejestracji i uwierzytelniania mogą być świadczone z pomocą stron trzecich. W takim przypadku ta aplikacja będzie mogła uzyskać dostęp do niektórych danych przechowywanych przez usługę strony trzeciej używaną do rejestracji lub identyfikacji. Rejestracja odbywa się bezpośrednio za pośrednictwem naszej platformy śledzenia.
TUNE: to platforma śledząca, która wykorzystuje tę aplikację, aby umożliwić klientom i partnerom śledzenie wygenerowanych prowizji
Gromadzone dane osobowe: Pliki cookie, różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności serwisu, imię, nazwisko, nazwa firmy, tytuł, numer identyfikacji podatkowej, adres, adres e-mail, miasto, kod pocztowy, adres IP, data optin, kraj optin.

4.5 Statystyki
Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Administratorowi Danych monitorowanie i analizowanie danych o ruchu oraz są wykorzystywane do śledzenia zachowań Użytkowników. Wśród usług wykorzystywanych przez aplikację znajduje się Google Analytics (Google Inc.), Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje zebrane dane osobowe w celu śledzenia i analizowania korzystania z tej aplikacji, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google. Google może wykorzystywać Dane Osobowe do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.
Gromadzone dane osobowe: Pliki cookie i Dane o użytkowaniu

4.6 Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych
Ten rodzaj usługi umożliwia przeglądanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej aplikacji i interakcję z nimi. W przypadku zainstalowania usługi tego typu możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z usługi, ta sama gromadzi dane o ruchu związane ze stronami, na których jest zainstalowana.
Google Fonts (Google Inc.) Google Fonts to usługa wizualizacji stylów czcionek zarządzana przez Google Inc., która umożliwia tej aplikacji integrację takich treści na swoich stronach.
Gromadzone dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania i różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności usługi.
Google Maps Widget (Google Inc.) Google Maps to usługa wizualizacji map zarządzana przez Google Inc., która umożliwia tej aplikacji integrację takich treści na jej stronach.
Gromadzone dane osobowe: Pliki cookie i Dane o użytkowaniu.
YouTube Video Widget (Google Inc.) YouTube to usługa wyświetlania treści wideo zarządzana przez Google Inc., która umożliwia tej aplikacji integrację takich treści na jej stronach.
Gromadzone dane osobowe: Pliki cookie i Dane o użytkowaniu.

⦁ DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Usługa nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 13 roku życia.
Użytkownicy oświadczają, że są pełnoletni zgodnie z obowiązującymi ich przepisami.
Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z tej aplikacji wyłącznie z pomocą rodzica lub opiekuna. Osoby poniżej 13 roku życia nie mogą w żadnym wypadku korzystać z tej aplikacji.

⦁ PRAWA UŻYTKOWNIKA
Użytkownicy mogą korzystać z określonych praw w odniesieniu do danych przetwarzanych przez właściciela.
W szczególności Użytkownik ma prawo do:
wycofać zgodę w dowolnym momencie. Użytkownik może wycofać uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych.
sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, gdy odbywa się ono na podstawie prawnej innej niż zgoda. Więcej informacji na temat prawa do sprzeciwu znajduje się w poniższej sekcji.
dostępu do swoich danych. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o danych przetwarzanych przez właściciela, o niektórych aspektach przetwarzania oraz do otrzymania kopii przetwarzanych danych.
weryfikacja i żądanie korekty. Użytkownik może zweryfikować poprawność swoich Danych i zażądać ich aktualizacji lub korekty.
uzyskać ograniczenie przetwarzania. Po spełnieniu określonych warunków Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych. W takim przypadku Administrator Danych nie będzie przetwarzał Danych w żadnym innym celu niż ich ochrona.
uzyskać anulowanie lub usunięcie swoich Danych osobowych. Po spełnieniu określonych warunków Użytkownik może zażądać usunięcia swoich Danych przez Właściciela.
otrzymania swoich danych lub przekazania ich innemu posiadaczowi. Użytkownik ma prawo do otrzymania swoich Danych w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i możliwym do odczytania przez urządzenie automatyczne oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, do uzyskania ich przekazania bez przeszkód innemu właścicielowi. Postanowienie to ma zastosowanie, gdy Dane są przetwarzane za pomocą zautomatyzowanych narzędzi, a przetwarzanie opiera się na zgodzie Użytkownika, na umowie, której stroną jest Użytkownik lub na środkach umownych z nią związanych.
złożyć skargę. Użytkownik może wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych lub podjąć kroki prawne.

6.1 Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu
Gdy Dane Osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach wykonywania uprawnień publicznych powierzonych Administratorowi Danych lub w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora Danych, Użytkownicy mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją.
Użytkownikom przypomina się, że jeśli ich dane były przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mogą oni sprzeciwić się przetwarzaniu bez podawania przyczyn. Aby dowiedzieć się, czy Administrator danych przetwarza dane do celów marketingu bezpośredniego, użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.

6.2 Jak korzystać ze swoich praw
Aby skorzystać z praw Użytkownika, Użytkownicy mogą skierować wniosek na dane kontaktowe Właściciela wskazane w niniejszym dokumencie. Wnioski są składane bezpłatnie i przetwarzane przez Administratora Danych tak szybko, jak to możliwe, w każdym razie w ciągu miesiąca.

⦁ POLITYKA COOKIES
Ta aplikacja używa plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej i przeczytać szczegółowe informacje, Użytkownik może zapoznać się z Polityką plików cookie.

⦁ DALSZE INFORMACJE NA TEMAT LECZENIA

8.1 Obrona w sądzie
Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Właściciela w sądzie lub na etapach przygotowawczych do jego ewentualnego ustanowienia w celu obrony przed nadużyciami w korzystaniu z tej Aplikacji lub powiązanych Usług przez Użytkownika. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, że Administrator Danych może być zobowiązany do ujawnienia Danych na polecenie władz publicznych.

8.2 Informacje szczegółowe
Na żądanie Użytkownika, oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, niniejsza Aplikacja może dostarczać Użytkownikowi dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących określonych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych.

8.3 Dziennik systemu i konserwacja
Na potrzeby związane z obsługą i konserwacją ta aplikacja i wszelkie usługi stron trzecich, z których korzysta, mogą gromadzić dzienniki systemowe, tj. pliki rejestrujące interakcje, które mogą również zawierać dane osobowe, takie jak adres IP użytkownika.

8.4 Informacje nie zawarte w niniejszej polityce
O dalsze informacje związane z przetwarzaniem Danych Osobowych można zwrócić się do Administratora Danych w dowolnym momencie, korzystając z danych kontaktowych.

8.5 Odpowiadanie na żądania „Nie śledź”
Ta aplikacja nie obsługuje żądań „Do Not Track”. Aby dowiedzieć się, czy używane usługi stron trzecich je obsługują, użytkownik jest proszony o zapoznanie się z ich polityką prywatności.

8.6 Zmiany niniejszej polityki prywatności
Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, informując użytkowników na tej stronie i, jeśli to możliwe, w tej aplikacji, a także, jeśli jest to technicznie i prawnie wykonalne, wysyłając powiadomienie do użytkowników za pośrednictwem jednego z skrajnych kontaktów posiadanych przez administratora danych. Dlatego prosimy o regularne sprawdzanie tej strony, odnosząc się do daty ostatniej modyfikacji wskazanej na dole. Jeśli zmiany dotyczą przetwarzania, którego podstawą prawną jest zgoda, Administrator Danych w razie potrzeby ponownie zbierze zgodę Użytkownika.

⦁ DEFINICJE I ODNIESIENIA PRAWNE

Dane osobowe (lub dane)
Danymi osobowymi są wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio, również w połączeniu z innymi informacjami, w tym osobistym numerem identyfikacyjnym, umożliwiają identyfikację lub identyfikację osoby fizycznej.
Dane użytkowania
Są to informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem tej Aplikacji (również z aplikacji stron trzecich zintegrowanych z tą Aplikacją), w tym: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkownika, który łączy się z tą Aplikacją, adresy w notacji URI ( Uniform Resource Identifier), czas żądania, metoda użyta do przekazania żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi z serwera (powodzenie, błąd itp.). kraj pochodzenia, charakterystyka przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez odwiedzającego, różne czasowe konotacje wizyty (na przykład czas spędzony na każdej stronie) oraz szczegóły trasy przebytej w Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem sekwencji przeglądanych stron, parametrów związanych z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym Użytkownika.
Użytkownik
Osoba, która korzysta z tej Aplikacji, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z zainteresowaną stroną.
Zainteresowany
Osoba fizyczna, której dotyczą Dane osobowe.
Podmiot przetwarzający dane (lub odpowiedzialny)
Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna i każdy inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora Danych, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.
Administrator danych (lub właściciel)
Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, służba lub inny organ, który indywidualnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz przyjęte narzędzia, w tym środki bezpieczeństwa związane z działaniem i korzystaniem z tej Aplikacji. Administrator danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem tej aplikacji.
Ten projekt
Sprzęt lub oprogramowanie, za pośrednictwem którego gromadzone i przetwarzane są Dane Osobowe Użytkowników.
Usługa
Usługa świadczona przez tę aplikację jest zdefiniowana w warunkach względnych (jeśli istnieją) na tej stronie/aplikacji.
Unia Europejska (lub UE)
O ile nie określono inaczej, wszelkie odniesienia do Unii Europejskiej zawarte w niniejszym dokumencie mają być rozszerzone na wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Cookie
Niewielka część danych przechowywanych na urządzeniu użytkownika.
Odniesienia prawne
Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało sporządzone na podstawie wielu systemów prawnych, w tym art. 13 i 14 rozporządzenia (UE) 2016/679.
Przetwarzanie danych osobowych zostało powierzone Bviral, która jest własnością R&R Media Compass Rose B.V., spółki zarejestrowanej w Holandii, w pełni zgodnej z wyżej wymienionymi przepisami europejskimi, chociaż nie jest to wymagane.
O ile nie określono inaczej, niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie tego projektu.